بازارلیست

جشنواره فیلم موبایلی معلم

این جشنواره با موضوع «فرهنگ اقتصاد مقاومتی؛ فرهنگ کار و مصرف» و با هدف اصلاح اندیشه و رفتارهای اقتصادی جامعه برگزار می‌شود.